top of page

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Student East Express sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Bieżuńska 1/6, 03-578 Warszawa, KRS: 0000885201, NIP: 5242914249, REGON: 38827645400000.

 2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres biuro@east‑express.net.  

 3. Administrator jest upoważniony do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a-c Rozporządzenia.

 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach:

  1. operacyjnych w związku z realizacją projektu;

  2. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej;

  3. weryfikacji tożsamości;

  4. kontaktu w sprawie wyjazdu;

  5. promocyjnych. 

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:

  1. imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, PESEL, płci, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania;

  2. danych z dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport): miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu. 

 6. Dane osobowe będą udostępniane w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych podmiotom takim jak:

  1. dostawcy usług tj. przewoźnicy, ubezpieczyciele, dostawcy usług hotelowych, przewodnicy, straż graniczna, dostawcy usług dodatkowych (np.: parkingi).

  2. inni uczestnicy wyjazdu

 7. Okres przechowywania Państwa danych będzie uzależniony od celu ich przechowywania:

  1. jeśli dane dotyczą organizacji wyjazdu, to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania projektu i wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej.

  2. jeśli dane są zebrane w celach promocyjnych, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 8. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V Rozporządzenia. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

 9. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. 

 10. Zgodnie z Rozporządzeniem posiadają Państwo prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed terminem projektu lub w trakcie jego realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części\wszystkich świadczeń w ramach składki wyjazdowej i może zostać potraktowane jako rezygnacja i pociągnąć za sobą koszty określone regulaminem projektu.

 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page