REGULAMIN  

świadczenia usług drogą elektroniczną

przez Student East Express sp. z o.o. 

w ramach serwisu www.east-express.net 

   I. DEFINICJE

 1. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 2. Administrator – należy przez to rozumieć Student East Express sp. z o.o. będącego organizatorem turystyki  w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.) 

 3. Impreza turystyczna - należy przez to rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. 

 4. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego określający zasady świadczenia usług i funkcjonowania serwisu w zakresie wyboru i zakupu imprezy turystycznej. 

 5. Rezerwacja– wypełnienie formularza przy odpowiedniej ofercie imprezy turystycznej 

 6. Strona internetowa -  może zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań użytkownika sieci internetowej, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności. 

 7. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu.

 8. Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

   II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu. 

 2. Administratorem serwisu www.east-express.net jest Student East Express sp. z o. o. 

 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać. 

 

III. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG 

 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do oferty oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora. 

 2. W serwisie prezentowane są oferty wraz z informacjami od Administratora. 

  

IV. REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA IMPREZĘ   TURYSTYCZNĄ 

 1. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 2. Użytkownik ma możliwość Rezerwacji imprezy turystycznej poprzez formularz. 

 3. Użytkownik realizuje płatność poprzez przelew bankowy na dane otrzymane przez Administratora na wskazany adres e-mail.

 4. Dokonanie wpłaty wskazanej przez Administratora kwoty na rzecz wyjazdu równoważne jest zawarciu przez Użytkownika Umowy i skutkuje gwarancją miejsca na imprezie turystycznej. 

 5. Za dzień zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Administratora.

 6. Miejsce zawarcia umowy odpowiada miejscu siedziby Administratora.

 7. Administrator wystawia fakturę VAT za dokonanie płatności i przesyła ją na adres e-mail podany w formularzu. 

 8. Ceny za imprezy turystyczne podane w serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 

 9. Rezygnacja z zawartej umowy odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Administratorem, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.

    V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 1.  Administrator nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu zakładania rezerwacji, ilość dostępnych miejsc nie ulegnie zmianie.  

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:  

​a) przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci. 

b) wprowadzenie w arkuszu wizowym oraz rezerwacyjnym błędnych danych przez użytkownika 

    3. Realizację ochrona danych osobowych określa dokument Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarty               w serwisie. 

   VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez System Rezerwacji rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora, rzeczowo zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Regulamin obowiązuje z dniem 20.03.2021 r.