REGULAMIN  

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Student East Express Adam Biegański Paweł Osiński s.c.  w ramach serwisu www.east-express.net 

   I. DEFINICJE

 1. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 2. Administrator – należy przez to rozumieć Student East Express Adam Biegański Paweł Osiński s.c. będącego biurem podróży w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.) 

 3. Impreza turystyczna - należy przez to rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. 

 4. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego określający zasady świadczenia usług i funkcjonowania serwisu w zakresie wyboru i zakupu imprezy turystycznej. 

 5. Rezerwacja– wypełnienie formularza przy odpowiedniej ofercie imprezy turystycznej 

 6. strona internetowa -  może zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań użytkownika sieci internetowej, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności. 

 7. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu.

 8. Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Student East Express Adam Biegański Paweł Osiński za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

   II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204), 

 2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu. 

 3. Administratorem serwisu www.east-express.net jest Student East Express Adam Biegański Paweł Osiński s.c. 

 4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać. 

 

III. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG 

 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do oferty oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora. 

 2. W serwisie prezentowane są oferty wraz z informacjami od administratora 

 3. Użytkownik dokonując Rezerwacji potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej oraz Informacją o Przetwarzaniu Danych Osobowych.

  

IV. REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA IMPREZĘ   TURYSTYCZNĄ 

 1. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 2. Użytkownik ma możliwość Rezerwacji imprezy turystycznej poprzez formularz. 

 3. Po wypełnieniu formularza administrator wysyła dalsze informację na podany przez użytkownika adres e-mail. 

 4. Płatność odbywa się poprzez tradycyjny przelew na konto bankowe.

 5. Dokonanie wpłaty na rzecz wyjazdu równoważne jest zawarciu przez Użytkownika Umowy i skutkuje gwarancją miejsca na imprezie turystycznej. 

 6. Administrator wystawia fakturę za dokonanie płatności. 

 7. Ceny za imprezy turystyczne podane w serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT 

 8. Rezygnacja z zawartej umowy odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Administratorem.

    V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 1.  Administrator nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu zakładania rezerwacji, ilość dostępnych miejsc nie ulegnie zmianie.  

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:  

​a) przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci. 

b) wprowadzenie w arkuszu wizowym oraz rezerwacyjnym błędnych danych przez użytkownika 

    3. Realizację ochrona danych osobowych określa dokument Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarty               w serwisie. 

 

   VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez System Rezerwacji rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 2. Administrator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Administratora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https://www.east-express.net/regulamn-serwisu. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy. 

 

Regulamin obowiązuje z dniem 01.03.2020 r.