top of page
REGULAMIN  
świadczenia usług drogą elektroniczną
przez Student East Express sp. z o.o. 
w ramach serwisu www.east-express.net 
I. DEFINICJE
 1. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 2. Administrator – należy przez to rozumieć Student East Express sp. z o.o. będącego organizatorem turystyki  w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.) 
 3. Impreza turystyczna - należy przez to rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. 
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego określający zasady świadczenia usług i funkcjonowania serwisu w zakresie wyboru i zakupu imprezy turystycznej. 
 5. Rezerwacja– wypełnienie formularza przy odpowiedniej ofercie imprezy turystycznej 
 6. Strona internetowa -  może zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań użytkownika sieci internetowej, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności. 
 7. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu.
 8. Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu. 
 2. Administratorem serwisu www.east-express.net jest Student East Express sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bieżuńskiej 1/6 (03-578 Warszawa), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000885210, posiadająca REGON 388276454, NIP 5242914249, będąca organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r., wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 2383. 
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać. 
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej nieodłączny załącznik do niniejszego Regulaminu.
 
III. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do oferty oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora. 
 2. W serwisie prezentowane są oferty wraz z informacjami od Administratora. 
  
IV. REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ
 1. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 
 2. Użytkownik dokonuje Rezerwacji udziału w Imprezie turystycznej poprzez wypełnienie formularza na podstronie odpowiadającej odpowiedniej ofercie. 
 3. Użytkownik realizuje płatność poprzez szybki przelew online lub tradycyjny przelew bankowy na dane otrzymane przez Administratora na wskazany adres e-mail.
 4. Dokonanie wpłaty wskazanej przez Administratora kwoty na rzecz wyjazdu równoważne jest zawarciu przez Użytkownika Umowy i skutkuje gwarancją miejsca na imprezie turystycznej. 
 5. Za dzień zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Administratora.
 6. Miejsce zawarcia umowy odpowiada miejscu siedziby Administratora.
 7. Administrator wystawia fakturę VAT za dokonanie płatności i przesyła ją na adres e-mail podany w formularzu. 
 8. Ceny za imprezy turystyczne podane w serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 
V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
 1. Użytkownikowi przysługuje możliwość rezygnacji z zawartej umowy w dowolnym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Informację o chęci rezygnacji Uczestnik przesyła Administratorowi na adres mailowy biuro@east-express.net.
 2. W zależności od poniesionych na rzecz Uczestnika kosztów, Administratorowi przysługuje prawo do obciążenia go kosztami wypowiedzenia umowy. Szczegółowe zasady rezygnacji określone zostały w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Student East Express sp. z o.o.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące procesu zawarcia Umowy lub korzystania ze Strony mogą być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@east-express.net lub w formie pisemnej, doręczonej listem poleconym na adres siedziby Administratora.
 2. Reklamacje rozpatrzone zostaną przez Administratora w terminie do 30 dni od daty ich wpłynięcia. 
 3. Administrator nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu zakładania rezerwacji, ilość dostępnych miejsc nie ulegnie zmianie.  
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:  
  1. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci;
  2. wprowadzenie w arkuszu wizowym oraz rezerwacyjnym błędnych danych przez użytkownika.
 5. Realizację ochrony danych osobowych określa dokument Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarty w serwisie. 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez System Rezerwacji rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora, rzeczowo zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Regulamin obowiązuje z dniem 03.04.2022 r. 
bottom of page