Ogólne Warunki Uczestnictwa

w imprezach turystycznych organizowanych przez Student East Express Adam Biegański Paweł Osiński s.c 

   § 1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem imprezy turystycznej jest biuro podróżny Student East Express Adam Biegański Paweł Osiński s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 59/6 (02-091 Warszawa), posiadające REGON: 385555171, NIP: 9512498309, wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 2322, zwane dalej Organizatorem.

 2. Osoba fizyczna, biorąca udział w imprezie turystycznej, zwana jest dalej Uczestnikiem.

   § 2. Zawarcie umowy

 1. Prawo do uczestnictwa w imprezie turystycznej przysługuje wyłącznie osobom pełnoletnim.

 2. Umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zostaje zawarta drogą elektroniczną.

 3. Organizator przekazuje Uczestnikowi warunki umowy w momencie potwierdzenia dokonania rezerwacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 4. Zawarcie umowy następuje po zaakceptowaniu przez Uczestnika proponowanych warunków umowy, w momencie dokonania przez niego wpłaty na poczet imprezy turystycznej.

   § 3. Warunki zapłaty

 1. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty zaliczki na poczet imprezy turystycznej w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

 2. Pozostałą kwotę Uczestnik wpłaca w terminie 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 3. W przypadku dokonania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

 4. Oferta znajdująca się na stronie internetowej Organizatora ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 5. Organizator ma prawo do zaproponowania dodatkowo płatnych wycieczek fakultatywnych, usług hotelowych oraz biletów wstępów do miejsc nieobjętych obowiązkowym programem.

 § 5. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej

 1. Organizator jest odpowiedzialny za realizację wszelkich usług turystycznych objętych umową.

 2. Jeśli którakolwiek z usług turystycznych nie jest realizowana zgodnie z umową, Organizator niezwłocznie usuwa niezgodność, a jeśli jest to niemożliwe, proponuje usługę zastępczą lub obniżenie ceny imprezy turystycznej.

 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów świadczeń niewykorzystanych z własnej winy.

 4. Jeżeli Uczestnik nie stawił się na miejscu zbiórki w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub samowolnie odłączył się od grupy w trakcie trwania wyjazdu, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia uczestnikowi dojazdu w celu dołączenia do grupy.

 5. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie ważne dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz upoważniające do przekraczania granic państwowych. W przypadku ich braku, wszelkie skutki z tego wynikające obciążają Uczestnika.

 6. W przypadku odmownej decyzji funkcjonariuszy granicznych w sprawie wpuszczenia Uczestnika na terytorium obcego kraju, Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zorganizowania powrotu do kraju lub dołączenia do imprezy turystycznej w późniejszym terminie.

 7. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia pomocy Uczestnikowi, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

 8. Organizatorowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielenia pomocy jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 6, zajdzie z wyłącznej winy Uczestnika.

 9. W przypadku gdy zapewnienie Uczestnikowi powrotu do kraju jest niemożliwe ze względu na nadzwyczajne i nieprzewidziane okoliczności, Organizator ponosi koszty zakwaterowania Uczestnika przez okres do 3 nocy.

 10. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora w terminie do 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej o wszelkich aspektach stanu zdrowia mogących mieć wpływ na realizację usług turystycznych, w szczególności: ograniczona zdolność poruszania się, możliwość bycia w ciąży, wymaganie szczególnej opieki medycznej.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, do którego doszło ze względu na rażące zaniedbanie ze strony Uczestnika, działanie sił wyższych lub  osób trzecich.

   § 6. Gwarancja ubezpieczeniowa

Organizator oświadcza, że posiada wymagane zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na sumę 212 855,00 PLN.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez podania przyczyny.

 2. W przypadku wypowiedzenia umowy Organizator uprawniony jest do pobrania opłaty wynikającej z poniesionych wydatków. Wysokość kosztów rezygnacji określa umowa.

 3. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy jeśli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie lub realizacja imprezy turystycznej jest niemożliwa ze względu na wystąpienie czynników niemożliwych do przewidzenia, w szczególności decyzji władz państwowych, stanu klęski żywiołowej lub zagrożenia epidemicznego. Uczestnikowi przysługuje wówczas zwrot pełnej kwoty poniesionej wpłaty.

 4. Uczestnik może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz do miejsca docelowego.

 5. Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu 21 dni od daty rozwiązania umowy.

§ 8. Przeniesienie świadczeń

 1. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

 2. O przeniesieniu umowy na inną osobę Uczestnik informuje Organizatora w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za pośrednictwem komunikacji mailowej lub w rozmowie telefonicznej.

 3. Jeśli przeniesienie umowy będzie wiązało się z poniesieniem przez Organizatora dodatkowych kosztów, obowiązek ich zapłaty spoczywa na Uczestniku.

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niedogodności w trakcie trwania imprezy turystycznej, Uczestnik niezwłocznie informuje Organizatora o fakcie jej zaistnienia.

 2. Reklamacja po zakończeniu imprezy turystycznej może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@east-express.net lub w formie pisemnej, doręczonej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

 3. Wszystkie reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

§ 10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieujętych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa obowiązują przepisy Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017.

Bezpieczny i niezawodny transport autokarem zapewnia:

© 2021 by East Express