top of page

Ogólne Warunki Uczestnictwa

w imprezach turystycznych organizowanych przez Student East Express sp. z o. o.

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem imprezy turystycznej jest biuro podróżny Student East Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bieżuńskiej 1/6 (03-578 Warszawa), zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000885210, posiadające REGON 388276454, NIP 5242914249, zwane dalej Organizatorem.

 2. Osoba fizyczna, biorąca udział w imprezie turystycznej, zwana jest dalej Uczestnikiem.

 3. Poprzez zawarcie umowy Organizator sprzedaje Uczestnikowi prawo do uczestniczenia w organizowanej przez niego imprezie turystycznej.

 4. Imprezy turystyczne dzielą się na kategorie wyjazdy studenckie oraz wyjazdy sportowe.

§ 2. Zawarcie umowy

 1. Prawo do uczestnictwa w imprezie turystycznej przysługuje wyłącznie osobom pełnoletnim.

 2. Prawo do uczestnictwa w imprezie z kategorii wyjazdów studenckich przysługuje wyłącznie osobom do ukończenia 35. roku życia.

 3. W szczególnych wypadkach Organizator może w drodze wyjątku dopuścić osoby niespełniające warunków wymienionych w pkt. 1,2 do uczestnictwa w imprezie turystycznej. 

 4. Umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zostaje zawarta drogą elektroniczną.

 5. Organizator przekazuje Uczestnikowi warunki umowy w momencie potwierdzenia dokonania rezerwacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 6. Zawarcie umowy następuje po zaakceptowaniu przez Uczestnika proponowanych warunków umowy, w momencie dokonania przez niego wpłaty na poczet imprezy turystycznej.

§ 3. Warunki zapłaty

 1. Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty zaliczki na poczet imprezy turystycznej w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

 2. Pozostałą kwotę Uczestnik wpłaca w terminie wskazanym przez Organizatora, nie szybciej niż przed upływem 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 3. W przypadku dokonania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik zobowiązany jest wpłacić pełną kwotę w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

 4. W przypadku braku dokonania wpłaty w terminie określonym w pkt. 1,3, Organizatorowi przysługuje prawo do anulowania zgłoszenia Uczestnika.

 5. W przypadku braku dokonania wpłaty w terminie określonym w pkt. 2, Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

 6. W przypadku zmiany warunków udziału w imprezie turystycznej, w szczególności zmiany ceny, wiążącymi dla Uczestnika są warunki obowiązujące w momencie dokonania rezerwacji, z wyłączeniem pkt. 7.

 7. W przypadku dokonania wpłaty przez Uczestnika po upływie terminu określonego w pkt. 1,3, wiążącymi dla Uczestnika są warunki udziału w imprezie turystycznej obowiązujące w momencie dokonania wpłaty.

 8. Organizator ma prawo do zaproponowania dodatkowo płatnych wycieczek fakultatywnych, usług hotelowych oraz biletów wstępów do miejsc nieobjętych obowiązkowym programem.

§ 4. Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej

 1. Organizator jest odpowiedzialny za realizację wszelkich usług turystycznych objętych umową.

 2. Za należyty przebieg wszelkich usług objętych umową ze strony Organizatora odpowiedzialni są:

  1. Adam Biegański, zam. ul. 11 Listopada 8B/6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, tel: 660 320 198, mail: adam.bieganski@east-express.net

  2. Paweł Osiński, zam. ul. Wojska Polskiego 14, 42-290 Blachownia, tel: 501 108 898, mail: pawel.osinski@east-express.net

 3. Jeśli którakolwiek z usług turystycznych nie jest realizowana zgodnie z umową, Organizator niezwłocznie usuwa niezgodność, a jeśli jest to niemożliwe, proponuje usługę zastępczą lub obniżenie ceny imprezy turystycznej.

 4. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów świadczeń niewykorzystanych z powodu rażącego zaniedbania ze strony Uczestnika.

 5. Jeżeli Uczestnik nie stawił się na miejscu zbiórki w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub samowolnie odłączył się od grupy w trakcie trwania wyjazdu, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia uczestnikowi dojazdu w celu dołączenia do grupy.

 6. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie ważne dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz upoważniające do przekraczania granic państwowych. W przypadku ich braku, wszelkie skutki z tego wynikające obciążają Uczestnika.

 7. W przypadku odmownej decyzji funkcjonariuszy granicznych w sprawie wpuszczenia Uczestnika na terytorium obcego kraju, Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zorganizowania powrotu do kraju lub dołączenia do imprezy turystycznej w późniejszym terminie.

 8. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia pomocy Uczestnikowi, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

 9. Organizatorowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielenia pomocy jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 6, zajdzie z wyłącznej winy Uczestnika.

 10. W przypadku gdy zapewnienie Uczestnikowi powrotu do kraju jest niemożliwe ze względu na nadzwyczajne i nieprzewidziane okoliczności, Organizator ponosi koszty zakwaterowania Uczestnika przez okres do 3 nocy.

 11. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora w terminie do 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej o wszelkich aspektach stanu zdrowia mogących mieć wpływ na realizację usług turystycznych, w szczególności: ograniczona zdolność poruszania się, możliwość bycia w ciąży, wymaganie szczególnej opieki medycznej.

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, do którego doszło ze względu na rażące zaniedbanie ze strony Uczestnika, działanie sił wyższych lub  osób trzecich.

§ 5. Gwarancja ubezpieczeniowa

Organizator oświadcza, że posiada wymagane zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna na sumę 227 425,00 PLN, co stanowi równowartość kwoty 50 000 EUR.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez podania przyczyny.

 2. W przypadku wypowiedzenia umowy Organizator uprawniony jest do pobrania opłaty wynikającej z poniesionych wydatków. Wysokość kosztów rezygnacji określa umowa.

 3. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy, jeśli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie lub realizacja imprezy turystycznej jest niemożliwa ze względu na wystąpienie czynników niemożliwych do przewidzenia, w szczególności decyzji władz państwowych, stanu klęski żywiołowej lub zagrożenia epidemicznego, zagrożenia wojennego lub terrorystycznego. Uczestnikowi przysługuje wówczas zwrot pełnej kwoty poniesionej wpłaty.

 4. Uczestnik może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz do miejsca docelowego.

 5. Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu 21 dni od daty rozwiązania umowy.

§ 8. Przeniesienie świadczeń

 1. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

 2. O przeniesieniu umowy na inną osobę Uczestnik informuje Organizatora w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za pośrednictwem komunikacji mailowej lub w rozmowie telefonicznej.

 3. Jeśli przeniesienie umowy będzie wiązało się z poniesieniem przez Organizatora dodatkowych kosztów, obowiązek ich zapłaty spoczywa na Uczestniku.

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niedogodności w trakcie trwania imprezy turystycznej, Uczestnik niezwłocznie informuje Organizatora o fakcie jej zaistnienia.

 2. Reklamacja po zakończeniu imprezy turystycznej może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  lub w formie pisemnej, doręczonej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

 3. Wszystkie reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

§ 10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieujętych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa obowiązują przepisy Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017.

bottom of page